Realizace

Účelem projektu „Dostupný skauting v Příbrami“ bylo umožnit členství a plnohodnotné fungování dětí z nízkopříjmových rodin, nekompletních rodin nebo dětí bez rodičů ve skautském oddíle.

Příjemce dotace je vedoucím skautského oddílu „Kmen Mohawk Příbram“, ale možnost využít podpory byla nabídnuta i činovníkům dalších skautských oddílů a zástupci skautského střediska org. Junák v Příbrami. Nabídka nebyla využita.

Díky ochotě města Příbrami byl projekt schválen a obdrželi jsme dotaci účelovou dotaci (č.276/OŠKS/2018) ve výši

45.590.

Účastníci projektu

Do projektu se zapojilo šet dětí. Na podzim jsme jednali s dalším zájemcem, ale ten do projektu nakonec nevstoupil.

Obecně se jedná o děti z nekompletních rodin, kdy dítě vychovává matka samoživitelka (buďto z důvodu rozvodu manželů, rozchodu partnerů nebo úmrtí partnera), nebo manželé, z nichž jeden je dlouhodobě nemocný. Druhou podmínkou byla zároveň nepříznivá finanční situace dítěte nebo rodiny.

Podpořené děti jsou ve věku 6 – 13 let.

Bližší informace o podpořených dětech a rodinách jsou z důvodu ochrany osobních údajů uloženy u příjemce dotace.

Výběr a nákupy vybavení

Vybírali jsme vybavení, které je vhodné pro skautskou činnost a bude kvalitní a zároveň za solidní cenu.

Spacák Trimm Balance

Spacáky – vybrali jsme český výrobek Trimm Balance – „dospělácký“ spacák s dobrými parametry. První kusy jsme kupovali v obchodě, další se nám podařilo sehnat výrazně levněji na internetu před koncem roku.

Batohy – vybrali jsme značku Prima, která vyrábí české spacáky. Byly mírně dražší, nežli původně zamýšlené, ale jsou kvalitněji zpracované a mají nastavitelná záda, což je hlavně pro menší děti výhodou.

Batoh Prima Trekker 55

Skautský kroj – objednali jsme krojové součástky, které odpovídají smlouvě a projektu (košile s knoflíky, čepice, opasky se štítky a trička)

Využití vybavení

Zakoupené vybavení bylo předáno podporovaným bezprostředně po jeho zakoupení a děti je již používají.

Příspěvky na činnost a táborové poplatky

Z dotace byly za děti zaplaceny měsíční příspěvky na činnost a táborové poplatky – byly předány v hotovosti do oddílové pokladny Kmene Mohawk.

Další náklady

Z dotace byly financovány další náklady v souladu s projektovou žádostí a smlouvou o poskytnutí dotace – tisk, weby a výlep plakátů.

Konečná kalkulace

Konečné vyúčtování bylo předáno Městu Příbram na předepsaném formuláři a zároveň v tabulce „Rozdělení dotace“, přesné položky pak v „Pokladním deníku“ v jeho příloze.

Zveřejnění podpory města Příbrami:

  1. Článek „Město Příbram podporuje skauty“ je uveřejněn ne webu Mohawků na adrese http://indianipribram.cz/2018/12/mesto-pribram-podporuje-skauty/. V souvislosti s tím byl zveřejněn na Facebook stránce Mohawků na adrese http://www.facebook.com/kmen.mohawk.
  2. Na plakátech – pozvánkách na akci „Cesta kolem světa“ byla uvedeno, že Město příbram podpořilo projekt „Dostupný skauting“. Plakát byl vyvěšen na oficiálních měst. Výlepních plochách, na vývěskách Kmene Mohawk vedle Uranu a v Riegrově ulici..
  3. Článek „Město Příbram podporuje skauty“ jsem poslal jsem i do novin – do Příbramského deníku a Periskopu, i do příbramského městského zpravodaje „Kahan“. V tuto chvíli nemám informaci, zda bude článek zveřejněn a případně kdy. (Aktualizace leden 2019: články vyšly ve všech třech periodikách.)
  4. Účastnili jsme se akce „Foodfestival Příbram“ (v červnu 2018), kde byly vystaveny plakátky „dostupný skauting“, kde byla podpora města Příbrami též uvedena.
  5. O podpoře města Příbrami informujeme na webu Kmene Mohawk, i na webech, zřízených díky této dotaci – www.dostupnyskauting.cz a www.skautipribram.cz.

Závěrem

Díky dotaci města Příbrami několik dětí z Příbrami zažilo a zažije spoustu netradičních zážitků a legrace se svými kamarády, něco se naučí, budou rozvíjet přátelství se stejně rozmýšlejícími vrstevníky a hlavně budou získávat návyky na budoucí život v dospívání a v dospělosti. Zvyknout si, že mohou aktivně fungovat „někde venku“, ne jen na trase „škola – domov – PC“ a že je to docela fajn.

Prostředky, získané z dotace jsme se snažili využít maximálně hospodárně (využili jsme možnosti výhodného na internetu – nižší cena oproti „kamenné“ prodejně) a o získané vybavení se snažíme starat „s péčí řádného hospodáře“ tak, aby dělalo radost a službu dětem po dlouhé roky.

V Příbrami 31. 12. 2018

František Máška

Zdroj fotografií – internet (dodavatelé vybavení)