Projekt

Svaz skautů a skautek České republiky, 4. oddíl skautů „Mohawk“ Příbram, z.s.

Dostupný skauting v Příbrami

projekt pro žádost o dotaci z rozpočtu města Příbram pro rok 2018 v souladu s usnesením Zastupitelstva města Příbram usn. č. 795/2017/ZM

Název projektu:

Dostupný skauting v Příbrami

Úplný a přesný název projektu:

Skauting dostupný i dětem bez rodičů, z nekopletních nebo nízkopříjmových rodin v Příbrami

Oblast:

Výchova a vzdělávání

Tématické zadání:

III. Město Příbram – dobré místo pro život

Stručný obsah projektu:

Svaz skautů a skautek České republiky, 4. oddíl skautů „Mohawk“ Příbram, z. s. (pro zjednodušení dále jen „Kmen Mohawk“, „Mohawk“ nebo „skautský oddíl“) je pobočný spolek organizace (zapsaného spolku) Svaz skautů a skautek České republiky, jehož účelem a hlavní činností je především všestranně podporovat harmonickou výchovu dětí a mladých lidí ale také dospělých po stránce mravní, duševní, společenské i fyzické, aby z nich vyrostli zodpovědní, demokraticky smýšlející občané své vlasti a evropského společenství.

Přestože je Kmen Mohawk neziskovou organizací, vedenou dobrovolníky bez nároku na honorář, jsou s členstvím ve skautském oddíle jsou spojeny i finanční náklady, které si člen (nebo jeho rodiče) musí hradit. Náklady na první rok činnosti jsou cca. 8.975 Kč, v dalších letech cca. 5.500 Kč ročně (Pozn.: částka se neplatí najednou – vysvětlení co, proč, kdy a v jaké výši se platí následuje v odstavci „Financování projektu“). Tato suma je pro nízkopřímové rodiny, nekompletní rodiny nebo pro děti bez rodičů příliš vysoká a ačkoliv by dítě mohlo mít o skautskou činnost zájem, finanční stránka je pro jeho členství nepřekonatelnou bariérou. Takové dítě buď do oddílu vůbec nepřijde, nebo po několika schůzkách odejde. V tom vidíme riziko – možnost, že se dítě může místo hodnotnému, zajímavému, zábavnému a pozitivnímu programu věnovat neorganizováné (to samo o sobě samozřejmě špatné není) činnosti v partičce, kde se může dříve či později setkat s a být ovlivněno neslušnou mluvou a chováním, kouřením, vandalismem, drobnými přestupky a drogami).

Prostřednictvím projektu „Dostupný skauting“ chceme vybrat 10 dětí ve věku 6 až 14 let primárně z Příbrami (příp. z okolních vesnic), pro které je skauting finančně nedostupný a díky projektu jim skautování umožnit. Bude se jednat jak o nové zájemce o členy, tak případně o ty, kteří již členství přerušili nebo ukončili, případně jako členové fungují, ale jejich rodiny jsou ve špatné finanční situaci. Získané prostředky budou použity na úhradu plateb a poplatků za člena skautskému oddílu, v žádném případě nebudou vypláceny členovi nebo jeho rodině. Bližší informace (požadavky na zájemce, kdo a jak bude hodnotit, apod.) viz. odstavec „Podrobný popis realizace projektu“.

Důvod podpory stanoveného účelu:

Projekt je určen na podporu, cit. „činnost organizací či sdružení, která se věnují mimoškolským výchovným a vzdělávacím aktivitám převážně zaměřeným na děti, žáky a studenty škol a školských zařízení se sídlem ve městě Příbram“, konkrétně na to, aby se děti z nekopletních, nízkopříjmových či sociálně slabých rodin do této činnosti mohly zapojit. Projekt plně odpovídá i tématickému zadání „III. Město Příbram – dobré místo pro život“, protože město Příbram přímo pozitivně ovlivní život několika rodinám (dětem).

O žadateli:

Žadatelem o dotaci je František Máška, fyzická osoba, která jako dobrovolník společně s dalšími dobrovolníky vede Kmen Mohawk (Svaz skautů a skautek České republiky, 4. oddíl skautů „Mohawk“ Příbram, z. s.).

Věnujeme se vodáctví, táboření, indiánům a skautským dovednostem, jezdíme na kolech, sportujeme, hrajeme hry, občas něco vyrábíme, zpíváme si nebo pracujeme. Učíme se spoustu zajímavých, netradičních, ale i pro život potřebných věcí. Jsme partou kamarádů a přátelství si ceníme. Zažíváme dobrodružství i legraci. Naše činnost je četná a pokud možno pravidelná.

Schůzky máme v klubovně (chata v Charvátově ulici). Výpravy se konají obvykle dvakrát do měsíce a zpravidla se střídají jednodenní a vícedenní. Na výpravách směřujeme ven z města – do lesů, luk, do kopců, k potokům… Na vícedenních výpravách spíme venku – pod přístřešky nebo pod širákem (od jara do podzimu), od podzimu do jara domlouváme chaty, klubovny, hájenky, apod. – opět pokud možno co nejblíže přírodě. Čas od času přespíme i v naší klubovně, snažíme se starat o klubovní zahradu, vyrážíme na koupáníčka do bazénu, do divadla nebo muzea.

Věkové kategorie: Každá věková kategorie má své zásady i podmínky. Věk je spíše orientační, vždy záleží spíše na schopnostech, zkušenostech a „vyspělosti“, do jaké kategorie se nováček zařadí. V Kmeni Mohawk máme členy v těchto věkových kategoriích:

 • Bobříci (holky i kluci ve věku 6 – 7 let)
 • Vlčata (kluci ve věku 7 – 11 let)
 • Světlušky (holky ve věku 7 – 11 let)
 • Skauti a skautky (11 – 14 let)
 • Roveři (chlapci a dívky 15+)
 • Oldskauti (muži a ženy 18+)

Konkrétní výstupy projektu:

Konkrétním výstupem projektu bude zabezpečení skautské činnosti pro 10 dětí z Příbrami (příp. z okolních vesnic), které si skautskou činnost nemohou z finančních důvodů dovolit. Alespoň v malém rozsahu tím podpoříme prevenci kriminality a protidroogovou prevenci v rámci města Příbrami. Předpokládáme totiž, že lidé z okolních vesnic nejezdí do Příbrami jen na úřady, nákupy a děti do škol, ale v případě nekalých úmyslů i za větší anonymitou.

Věříme tomu, že věnujeme-li se dětem a mládeži v raném věku, přičiňujeme se o to, aby se negativní jevy objevovaly v menší míře.

Podrobný popis realizace projektu:

Jak bylo psáno výše jinými slovy, skauting je výchovné hnutí, které vede děti a mládež k odpovědnosti, aktivitě, férovosti a odolnosti. Prostředkem k pozitivnímu ovlivnění členů jsou hry, práce, zdravé soutěžení, zajímavá činnost, sporty, přátelství a reálné vzory. Skautská činnost se skládá ze třech částí – schůzek, víkendových výprav (příp. větších výprav a akcí, např. závodů, setkání, nebo Silvestr) a letního tábora. Konkrétní termíny podniků Kmene Mohawk v minulosti i plánované do budoucna jsou uvedeny v kalendáři na stránkách Kmene Mohawk www.indianipribram.cz.

Rodiče mohou své dítě přihlásit do sportovního oddílu, rukodělného, turistického nebo přírodovědného kroužku, ale skauting je to nejvšestrannější a nejlepší, co znám. A navíc – dítě nemusí být génius, ani výtečný sportovec, aby se ve skautingu mohlo něco naučit, aby si skautování a své dětsví užilo a aby mělo možnost v něčem vyniknout. Díky četnosti a rozsahu činnosti je skautská činnost finančně náročnější než kroužky, oproti nim je ale komplexnějšídíky tomu může na dítě více pozitivně působit. Oproti jiným zájmům (např. sportovním aktivitám) je skauting obecně dostupnější.

Požadavky na členy:

Aby se dítě mohlo stát skautem nebo skautkou (případně podle věku Bobříkem, Vlčetem či Světluškou), je potřeba splnit několik podmínek. Přijít se podívat na první schůzku a promluvit si s vůdcem oddílu, podat si přihlášku a snažit se dodržovat zásady – Skautský Zákon, Slib a Denní příkaz. Kromě toho máme (zatím nepsaná) pravidla, třeba to, že pokud se nějaké akce – oddílového podniku – nemohu zúčastnit, co nejdříve se omluvím. Každý nováček dostane nováčkovskou zkoušku dle své věkové „kategorie“, kterou by měl do půl roku splnit. Aby mohl člen „vyrůst“ z nováčka ve Skauta / Skautku (resp. Bobříka nebo Vlče / Světlušku v nižším věku) musí nejprve znát a přijmout pravidla týmu, pak dostává možnost jít dál jak po Skautské Stezce, tak v indiánském Stoupání na Horu (plněním dalších úkolů, zkoušek a výzev, které nazýváme „Orlí Pera“).

Požadavky na zájemce o podporované členství:

 1. Dítě (mládež) ve věku 6 – 14 let
 2. Vyhovuje podmínkám pro nováčky Kmene Mohawk (akceptace pravidel, slušná mluva – u nováčků alespoň snaha o ni, docházka a omlouvání neúčasti, postupné pořizování vybavení a placení příspěvků – viz. odstavec „Financování projektu“, apod.).
 3. Dítě z nekompletní rodiny a / nebo dítě z nízkopříjmové / sociálně slabé rodiny

Pro zařazení do projektu je třeba splnit všechny tři podmínky.

Předpokládaný průběh projektu:

 1. Po schválení projektu vytvoříme plakátky, které zveřejníme ve vývěskách Kmene Mohawk, oslovíme spřátelené skautské organizace. Pokusíme se získat partnery (konzultace, vytipování vhodných kandidátů pro podporu, umístění letáčků nebo plakátků o projektu) na úřadech, u organizací (např. Charita) i soukromých společností. V případě dostatku prostředků zaplatíme výlep plakátků na oficiálních výlepních plochách v Příbrami. Plánujeme oslovit dětské domovy v okolí.
 2. Oslovíme přímo vytipované děti / rodiny.
 3. Zájemci o podporu (děti) se zúčastní několika schůzek a výprav, stejně jako jiní nováčci a podají přihlášku a informace o tom, proč žádají o podporované členství. Pozn.: V tuto chvíli zatím existuje jen klasická „Přihláška do skautského oddílu“, zatím nemáme zpracovaný dotazník / přihlášku pro účel podpory, v případě schválení dotace požádáme o specifikaci (či radu) ze strany MěÚ, jaké informace od rodiny žádat a jak žádosti vyhodnotit.
 4. Kmenová Rada Kmene Mohawk (dospělí činovníci Mohawků a zástupci dětí, kteří vedou dětské týmy a podílejí se na vedení – sami si připravují program na schůzky nebo výpravy) zváží:
  1. Zájem dítěte o činnost i to, jak se do činnosti reálně zapojuje
  2. (pokud z požadavků / specifikace / rad MěÚ či úřadů nevyplyne jinak) Z jaké rodiny dítě pochází – kompletní, rozvedení rodiče, rodič samoživitel, pěstoun, opatrovník, dítě je z dětského domova
  3. Jaký je příjem rodiny / resp. z jakého důvodu je pro dítě (rodinu) nereálné platit příspěvky a poplatky spojené s členstvím v Kmeni Mohawk z vlastních (rodinných) prostředků
  4. Předpoklad, jak rodina zabezpečí, aby podporované dítě zůstalo členem Kmene Mohawk i po skončení projektu.
 5. Předpokládáme 4 možné výsledky:
  1. Žadatel o podporované členství vyhoví předpokladům a stane se podporovaným členem.
  2. Žadatel o podporované členství předpokladům nevyhoví, ale stane se řádným členem Kmene Mohawk
  3. Žadatel o podporované členství předpokladům zařazení do projektu vyhovuje, ale neakceptuje pravidla (slušné, kamarádské chování, omlouvání neúčasti, apod.) – je vyloučen
  4. Žadatel o podporované členství předpokladům nevyhoví a o řádné členství nemá zájem a odchází
 6. Podporovaní členové fungují jako řádní členové skautského oddílu a platí příspěvky a platby v nižší výši (ale v řádných termínech). Platby jsou dorovnány z dotace. Zakoupené vybavení je podporovanému členu dlouhodobě bezplatně zapůjčeno, po skončení projektu (nebo podporovaného člena) zůstává v majetku Kmene Mohawk a je připraveno pro dalšího podporovaného člena.
 7. Po skončení projektu je projekt vyhodnocen a vyúčtován.

Specifikace projektu:

Projekt je reálně ve fázi projektu, některé otázky ještě nebyly zodpovězeny. V případě schválení projektu budou konkrétní detaily upřesněny podle požadavků (specifikací) MěÚ Příbram, podle smlouvy o poskytnutí dotace, případně podle doporučení ze strany města Příbrami. V tuto chvíli nás napadají tyto otázky, další se mohou objevit v průběhu realizace projektu:

 1. V případě schválení projektu v plné výši bude poskytnuta podpora pro 10 dětí na rok.
  V případě získání nižší dotace snížíme počet podporovaných dětí nebo snížíme výši podpory na dítě?
 2. Jaké dokumenty k žádosti požadovat? Jak posuzovat vhodnost žadatele pro projekt? Viz. předchozí článek „Průběh projektu“.
 3. Jak se bude postupovat v případě, že by se nám přes veškerou snahu nepodařilo najít deset dětí vyhovujících kritérií a získat tedy deset podporovaných členů? Je možné podporu rozdělit pro nižší počet podporovaných členů na rok 2019?

Doba realizace:

Základní doba realizace projektu budou roky 2018 a 2019.

Následné projekty / akce:

V případě úspěchu budeme v projektu pokračovat i v následujících letech.

Financování projektu:

Co platí člen Kmene Mohawk:

 1. Oddílové příspěvkyPříspěvky činí 250 Kč za měsíc a je možné je platit měsíčně či na delší období dopředu, hotově nebo převodem na účet. V příspěvcích je doprava a ubytování na výpravách, povinné pojištění členů a oddílu (jako součást registrace), náklady na klubovnu, ceny do soutěží, materiály, které členové dostávají (nebo kupují za oddílové peníze „mušle“ formou obchůdku) – knihy, Stezky, krojové součásti (šátek po splnění poloviny nováčkovské zkoušky, nášivky na kroj), apod. Příspěvky platíme bez ohledu na to, jestli se člen v daném měsíci účastní výpravy nebo ne. V případě dlouhodobé nemoci je možné placení příspěvků po dohodě přerušit. Během letních prázdnin příspěvky neplatíme. V součtu tedy činí 2.500 Kč ročně.
 2. Táborový účastnický poplatek Pro členy oddílu je poplatek nižší, než pro případnou veřejnost. Pro rok 2018 plánujeme tábor na Moravě poblíž Zábřeha společně se spřáteleným skautským odílem a cena tábora pro členy bude 3.000Kč. Informace k táboře a přihlášku budeme zveřejňovat cca. za měsíc na stránkách oddílu. Zálohu 1.000 Kč budeme platit do konce února, doplatek 2.000 Kč bude splatný do konce května 2018.

Co si člen Kmene Mohawk kupuje průběžně a nováček většinou nemá a kupuje téměř najednou:

 1. Batoh (cit. z materiálu Kmene Mohawk pro nováčky): Batoh doporučujeme okolo 50l. Myslete prosím na to, že se do batohu musí vejít vše, co si kluci a holky budou brát na akci. Není možné cokoliv nosit v rukou. Ideální proto při výběru koukat na to, jestli se do batohu vejde spacák, ešus, jídlo, oblečení. Karimatka lze většinou připnout z venku batohu. Při zkoušení se dobře podívejte na ramenní popruhy a polstrování zad, aby batoh netlačil. Vyzkoušejte také, že jde dobře zapnout bederní pás, který je velmi důležitý, protože pak Mohawkové nenesou celou váhu batohu na zádech. Při zkoušení batoh cvičně naplňte něčím dalším z obchodu, ať vidíte, jak sedí na zádech plný. Otvírání batohu naspodu je praktické, nikoliv nutné. Na závěr doporučujeme vybrat batoh s pláštěnkou. Osvědčené značky jsou Gemma, Osprey, Deuter, Husky a Pinguin.Cenově dostupnější variantou je batoh Tactic z armyshopu, jehož cena je 1.090 Kč, tedy je poloviční až třetinová, oproti dříve uvedeným značkám. Zde je odkaz: https://www.e-armyshop.cz/armyshop/batohy-tasky-lodni-pytle/batoh-tactic-55l-cerny-detail. Nebojte se s námi koupi batohu konzultovat.“
  Většina rodin doma kvalitní batoh nemá a tak po příchodu dítěte do skautského oddílu batoh kupuje. Buďto paníze má a koupí kvalitnější, doporučené, nebo se snaží šetřit a koupí nevhodný batoh v levném sportu a dítě potom na výpravách do přírody trpí.
 2. Spacák (opět cit. z materiálu Kmene Mohawk pro nováčky): „U spacáku sledujte kromě teplot také velikost po sbalení a hmotnost. Musí se vejít do batohu spolu se vším dalším vybavením a neměl by mít přes 2-2,5kg. Spacáky mívají 3 tepelné údaje, vždy koukejte na údaj Komfort. Limitní teplota většinou znamená, že člověk neumrzne, ale pravděpodobně celou noc neusne a bude se třást zimou. Doporučujeme vybírat 2-3 sezónní spacáky. Nekupujte cyklospacáky, ani 1 či 4 sezónní. Zda vybrat spacák plněný peřím nebo umělých vláknem necháme na vás, oboje má svá pro a proti, peří je ale dražší. Pokud už děti nerostou každý rok o 10cm, doporučujeme do spacáku investovat, dlouho vydrží a děti se na výpravách dobře vyspí. V naprosté většině dětem kupujeme klasické „dospělácké“ spacáky.“ Kvalitnější spacák stojí 1.600 až 3.000 Kč.
 3. Skautský kroj je uniformou, „vycházkovým“ i sportovním oděvem. Krojová košile stojí 350 až 430 Kč podle velikosti (průměrně tedy 390 Kč), skautské knoflíky 60Kč, čepice 110 Kč, opasek 100 Kč a skautské tričko podle velikosti 115 až 140 Kč (počítejme 125 Kč). Celkem je to tedy 785 Kč. Člen potřebuje ještě pevné boty, kalhoty, svetr nebo mikinu, bundu, pláštěnku, karimatku, apod. Něco použije starší, co má doma, něco si potřebuje koupit. Ale to si již nakupuje sám a pro účely dotace tyto náklady nebudu započítávat. Jen pro informaci: aby bylo pro členy (rodiče) skautování dosupnější, snažíme se domluvit slevy (např. v obchodě Canis, kde nakupujeme pro skauty obuv). Na skautský kroj patří i odznaky a šátek, ale to je placeno z příspěvků a člen dostane daný odznak nebo šátek po splnění určitých podmínek, to opět do dotace nezapočítávám.

Další náklady na projekt:

Dalšími předpokládanými náklady na projekt bude tisk plakátů, kartiček a dokumentů (papíry a barvy do tiskárny), výlep plakátů po Příbrami (předpokládaná výše celkem 1.000 Kč) a web projektu a druhý (podporující) web (hostingy a domény) v předpokládané výši 1.000 Kč. Případné další náklady na projekt budou hrazeny z prostředků Kmene Mohawk.

Tabulka předpokládaných nákladů:

Shrnutí:

Pokud se nám podaří dotaci získat, pomůžeme za pomoci města Příbrami deseti dětem a mladým lidem z Příbrami (případně z okolních vesnic) nevyrůstat bezprizorně na ulicích a ačkoliv by jim to jejich situace (nebo situace rodiny) nedovolila, zapojí se aktivně jako členové skautského oddílu. Umožníme jim získat kamarády, zažívat dobrodružství a podpoříme jejich šanci na to, vyrůst v silné, zdravé a férové lidi. Co říkáte?

Předpokládám, že dodané podklady vyhovují požadavkům pro přidělování dotací, případně vše potřebné doplním či opravím.

Děkuji a jsem s pozdravem.

V Příbrami 30. 11. 2017

František Máška – Kanyatara
V. náčelník Kmene Mohawk

(článek zkrácen)